Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘utland’ Category

Selvfølgelig skal man ta vare på på mennesker som har et reelt behov for beskyttelse når de ikke kan få den beskyttelsen andre steder. Vi har ikke ubegrensede ressurser og må prioritere hjelp til dem som trenger den mest. Kan man hjelpe syriske flyktninger i nabolandene, vil et økonomisk utlegg for disse der, hjelpe mange flere enn i Norge. Da må de gis hjelp der fortrinnsvis. Noen kan ikke finne beskyttelse i nabolandene og får den heller ikke i EU. Disse flyktningene er mer nærliggende å hjelpe her enn andre. Det er ikke human flyktningepolitikk å slippe inn i Norge en stor mengde mennesker som gjør alt de kan for å ødelegge for resten av landet.

Norge lider under påtrykk av stor innvandring flyktninger fra muslimske land. Nyhetsmeldinger fra Sverige uroer. De har tatt imot langt flere enn Norge og har alvorlige problemer mange steder. Økonomiske migranter og fanatiske muslimer kan vi ikke hjelpe. Blir det for mange av disse, svekker det Norges evne til å hjelpe de som trenger mest hjelp. Dessuten: et veldig stort antall muslimske innvandrer vil forandre norsk kultur og samfunnsøkonomi. I ytterste konsekvens kan muslimer blir så mange at deres kultur og muslimske lover fortrenger våre egne lover og knekker statens økonomi. Da blir Norge uten demokrati og rettsikkerhet.

Vi vil gjerne beholde trosfriheten vår også – en menneskerettighet. Derfor er det ikke bare å forby islam og tro at man ikke rammer kristne og andre religiøse minoriteter. En måte å ramme islam uten å ramme andre livssyn og samtidig få effektive tiltak, er å begrense islam på områder der islam er ulik andre livssyn. Det er nødvendlig skal demokratiet bevares.

En politisk løsning er innen rekkevidde enda. Venter man for lenge er eneste løsning militær og smertefull. Men ingen av av løsningene er tilstrekkelige for å komme helt tilbake til et stabilt og bærekraftig demokrati.

Bare kritikk av muslimsk ukultur og å velte seg i håpløshet, gir ingen endringer. Her må langt, langt hardere lut til. Støtt de som er villig til å stå i første rekke for forandring tilbake. Det er først og fremst ens egne som man må ta tak i.

Presse og kringkasting er viktigste årsak til at Norge ikke har evnet å føre en fornuftig flyktningepolitikk. Det er ingen grunn til å tro at den politiske venstresiden og media-folk har særlig medlidenhet med kristne og jødiske flykninger. Da er det mer sannsynlig at de bruker vikarierende argumenter for at flere muslimer til Norge og bli de rødes nye stemmekveg og velte maktbalansen i egen favør på permanent basis. Derfor må politikken ovenfor media endres.

Flyktninge-/innvandrings-politikken er umåtelig naiv. Det må bli slutt på at masseinnvandring brukes som påskudd til å endre venstresidens fremtidige velgergrunnlag. Et multikulturelt samfunn er ensbetydende med full åpning for den rasistiske religionen islam. Hvorfor skal Norge gi muslimer politisk asyl, når det er politikken til islam som er skyld i konflikt? Det er jo som å si «kom til oss med din konflikt-tankegang og lag konflikt hos oss også!». Skulle man ikke forvente av de som søker asyl at de tar avstand fra en så konfliktskapende ideologi som islam?

Konsekvensen av vår tids masseinnvandring kan på sikt bli at demokratisk kultur forvitrer slik at respekten for menneskerettigheter opphører og at statens utgifter øker så mye at velferd for nordmenn flest tar slutt. Opprydding trengs.

Her er nok av muligheter til forandring i riktig retning:


Informasjon

 • Ta fra de politisk korrekte profetene pressestøtten (produksjonstilskudd og retten til lavere sats for merverdiavgift).
 • Redusere kringkastingsavgiften.
 • Legg ned Norsk Kulturråd (propagandafinansiering for venstresiden).
 • Bytt ut kringkastingssjefen.
 • Nyhetsformidlingen i NRK må konkurranseutsettes.
 • Ingen skal kunne eie mer enn 1% av avisene (beregnet både ut fra opplagstall og antall aviser i Norge).
 • BDS-støtte, holocaust-fornektelse og tilskyndelse til fullføring av holocaust må gis harde straffer. (Dette er viktige kjennetegn ved islam!)
 • Lag infofilmer som viser sannhethen om framtiden for flyktninger til Norge: en slitsom og kjedelig tilværelse. Spre filmene på nett og kringkasting der de kommer fra og nærområdene.
 • Et demokrati som ikke promoterer menneskerettigher, vil forvitre og gå i oppløsning. Reise med hvite busser til Auschwitz er et utmerket tiltak til å fremme forståelsen for menneskerettigheter og et godt tiltak mot rasisme. Reise til Auschwitz burde vært obligatorisk for alle elever og studenter og et ufravikelig krav til å få norsk statsborgerskap.

Grenser

 • Oppsigelse av Schengenordningen. Gjennomfør forhandlinger med EU for å beholde utveksling av informasjon om grenseoverskridende kriminalitet som nå er en del av Schengensamarbeidet.
 • Oppsigelse av EØS-avtalen. Da trer den gamle handelsavtalen med EU inn i stedet. Den har ikke fri adgang for fiskeprodukter slik at det må forhandles om.
 • Oppsigelse av forpliktelsen til å ta imot flyktninger gjennom FNs høgkommisær for flyktninger.
 • Stenge grensen til Russland helt og permanent. Tar ikke Russland tilbake flyktningene i samsvar med avtale, må det få konsekvenser.
 • Visumplikt for grensepassering fra alle land.
 • Obligatorisk innsamling av biometrisk informasjon til identifisering.

Russland

 • Norge bør endre basepolitikken, ha fast stasjonering av jagerfly og ubåter fra andre NATO-land. Forsvarsbudsjett må økes fra 1,4 % av BNP til 4%. Grensen til Russland er lettere å håndheve med tilstrekkelig militært styrke.
 • Reduser antall russiske og kinesiske diplomater til samme antall vi har i deres land. Vi kan ikke ha det slik at diplomater bak vår rygg driver mediekampanjer og påvirkning av politikere og journalister mot norske interesser.

Økonomisk forhold til land/regimer der flyktninger kommer fra

 • Hjelp til flyktninger fra Syria gis hovedsaklig gjennom private organisasjoner som hjelper flyktninger i Jordan, Libanon og Tyrkia.
 • Slutt på økonomisk støtte til land/regimer som bedriver terrorisme, f.eks. de palestinske selvstyreområdene.
 • Omdisponering av midler fra palistinere til flyktninger i nærområdene.
 • Ingen uhjelp til land som ikke godtar retur av flyktninger, gjør mer for å bekjempe korrupsjon og bedrer menneskerettigheter.

Økonomisk hjelp for flyktninger

 • Asylsøkere og flyktninger settes i arbeid for å delfinansiere helsetjenester og andre offentlige tjenester og eventuell retur til hjemland for de som har fått utvisningsvedtak. Lønnstrekk går inn på fond inntil vedtak om opphold eller utvisning blir tatt. De må jobbe for å få slike tjenester.
 • Flyktninger/asylsøkere og mulige ankerbarn får ingen direkte økonomisk støtte før sakene deres er ferdig behandlet. Inntil da går utbetalingene går til i stedet direkte til vare-/tjeneste-leverandør. Flyktninger skal ikke ha økonomiske eller velferdsmessige motiver for å komme til Norge.

Mottak av flyktninger

 • Skill flyktninger etter livssyn. Ekstremt radikale muslimer må ikke få muligheten til å bruke vold mot andre flyktninger eller mot dem som konverterer bort fra islam.
 • Bruk anleggsbrakker til å huse flyktninger. Er de gode nok for nordmenn, er de gode nok for flyktninger.
 • Plasser disse bosettingene der de gir minst mulig kostnader for staten og la kommunene slippe ekstra kostnader med flyktninger.
 • Alle flyktninger og asylsøkere plasseres i lukkede asylmottak inntil saken deres er avgjort. Forlater noen et asylmottak uten lov, inndras alle rettigheter.
 • Fremdeles nei til doble statsborgerskap.

Juridiske rettigheter for flyktninger

 • Flyktninger gis rett til å endre navn slik at ingen konvertitter fra islam skal kunne avsløres ved hjelp av personnavnet.
 • De som konverterer bort fra islam, må gis beskyttelse fra forfølgelse fra muslimske ekstremister.
 • Konvertitter fra islam gis mulighet til privat innkvartering for å skjerme dem fra forfølgelse forutsatt at politiet får vite hvor de bor.
 • Radikale muslimer som trakasserer konvertitter straffeforfølges og utvises fra Norge.
 • Ingen automatikk i familiegjenforeninger for flyktninger og asylsøkere.
 • Ingen trygder for flyktninger med familiemedlemmer som oppholder seg utenfor Norge.
 • Nei til doble statsborgerskap.
 • Ingen fulle og varige medlemsskap i Folketrygden uten statsborgerskap.
 • Ingen stemmerett uten statsborgerskap. Stemmerettsalderen heves til 21 år.
 • «Lex Amelie» oppheves.
 • Lovforbud mot ekteskap mellom søskenbarn.
 • Proforma ekteskap for å oppnå norsk statsborgerskap straffes like strengt som dokumentforfalskning og med bøter tilsvarende utgiftene staten ville hatt om svindelen ikke ble oppdaget.
 • Slutt på automatisk permanent oppholdtillatelse for flyktninger og asylsøkere.
 • Slutt på automatisk statsborgerskap for flyktninger og asylsøkere.
 • Folk som har hatt statsborgerskap i Russland, Kina eller andre land Norge kan tenkes å komme i konflikt med, nektes statsborgerskap.

Utlendingsdirektoratet

 • UDI reorganiseres, ny ledelse settes inn.
 • Strengere krav til å unngå inhabilitet hos nytt UDI. Ingen muslimer skal kunne arbeide som tolker eller saksbehandlere for saker som gjelder folk fra muslimske land.
 • Gjennomgang av tidligere saker UDI har arbeidet med for å se om noen har fått opphold på uriktig grunnlag.
 • Når det blir fred i hjemlandet, sendes flyktningene tilbake.

Kriminalitet blant utlendinger

 • Utenlandske kriminelle skal sone i utenlandske fengsler for å få ned kostnadene og for å unngå at de knytter kontakter med norske kriminelle. Etter endt soning skal de utvises til hjemlandet.

Tiltak mot islam generelt

 • Lovforbud mot fremmede domstoler slik Texas har fått. Det gir et bra redskap til å kverke sharia-oppblomstring.
 • Lovforbud mot ansiktsdekkende plagg.
 • Etterforsk om moskee-ledere har vært involvert i antisemittisk propaganda, terrorfinansiering, oppfordring til terror, terror-rekruttering, bistand til ulovlig innvandring og ulovlige valutatransaksjoner (har Saudi-Arabia støttet dem?).
 • Forbud mot fremmede domstoler (les: shariadomstoler). Forskjellen til voldgiftsdomstoler er at partene ikke har like store muligheter til å utnevne dommere og at kvinners vitnemål ikke teller like mye som menns.
 • Ingen utdanning spesielt for imamer på norske læresteder. Islams skifter kan ikke forandres, og da kan ikke islam bli moderert heller.
 • Imamer og moskee-ledere granskes for mulige bidrag til kriminelle handlinger: så som menneskesmugling, radikalisering til terror i Norge og utlandet, forfalskning av identitetspapirer, polygami og ulovlige valutatransaksjoner.
 • Byggeforbud mot minareter.
 • Økonomisk støtte til trossamfunn baseres kun på medemmer med norsk statsborgerskap.
 • Vigselsrett gis kun til ledere for trossamfunn, og forutsatt at de er født og oppvokst i Norge, når det samme gjelder deres foreldre og besteforeldre.
 • Hurtig utvisning på grunn av lovbrudd, forutsatt at man ikke setter menneskeliv i fare.
 • Skjult eller forfalsket identitet i asylsøkerprosessen skal uten unntak resultere i avslag. Enslige mindre asylsøkere skal bli sendt til opprinnelseslandet når de oppnår myndighetsalder og forholdene i dette landet tillater det.
 • Inndragning av norske statsborgerskap for de som i tillegg har statsborgerskap i land som Norge er i konflikt med eller kan komme i konflikt med. Det gjelder spesielt Russland og alle muslimske land.
 • Repatriering for folk uten norsk statsborgerskap, fortrinnsvis frivillig.

Utviklingen i Norge og store deler av Europa er konsekvensen av at at en stor del av ens egne har forlatt opprinnelig kultur med konservativ kristen tro og omfavnet ateisme, sosialisme, humanetikk/humanisme, feminisme, hedonisme, homsing og globalisme, kort sagt politisk korrekte motemeninger. Man har byttet ut folka som representerte den opprinnelige kulturen og lånt øre til et selvutnevnt politisk korrekt presteskap, så som journalister, redaktører, forfattere, professorer og andre offentlige synsere. Ingen blir eksperter bare fordi de er enige med en journalist.

Mye må altså gå på styrking av politi og påtalemakt. Men vi kommer ikke forbi at utenom den rent politiske løsningen, mye må gå på forebygging. Folk må ha et troverdig alternativ til islam og main stream medias politiske motemeninger. Der er eneste alternativ enten vi liker det eller ei kristen tro.

Read Full Post »

Older Posts »