Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘etikk’ Category

Hvordan bekjempe mobbing?

Avisene forteller de mest gruoppvekkende historier om mobbing. Mennesker som er ødelagt for resten av livet. Noen mobbeofre begår selvmord. Halvparten av oss har opplevd mobbing. Og da snakker vi om også en stygt skadet kultur.

Ukultur og årsak

De som har største svin på skogen for denne ukulturen, er TV-selskapene med sine reality-programmer. Deres konsept går ut på mobbing og utsortering av mennesker. Så skjuler de seg bak et hykleri om samtykke og spill. TV-selskapene og deres programledere burde kunne holdes ansvarlig for de skader de påfører deltakerne, selv om deltakerne ikke regner med alvorlige følger. Den dagen en person blir skadet eller dør i et reality-program, hvem skal da holdes ansvarlig? TV-selskapene slipper også unna ansvaret de har for at de forkrøpler en kultur som burde sette medmenneskelighet foran alt annet. De slippper unna at barn og unge som tar etter media stygge adferdsnormer. For det ender i mobbing blant annet.

Forebyggende mottiltak

Under Bondevikregjeringen ble det gjennomført en del innsats mot mobbing i skolen. Det viste seg å være litt for halvhjertet. Resultater kom riktignok, men den etterfølgende regjeringen fortsatte ikke innsatsen. Skal man oppnå varige og gode resultater mot mobbing i skolen, må man ha egne folk til dette. De må arbeide mot mobbing på samme måte som arbeid mot røyking og alkoholmisbruk. Og de må ha statlige budsjetter og klare bestemmelser for hvordan de skal arbeide. Det er ikke til å komme forbi at statlig press til motkultur trengs. Samtidig må media kunne stilles til ansvar for å bidra til mobbing, nesten på samme måte som tobakksreklame er forbudt.

Mobber og skjold

Det mest forunderlige med mobbing er omgivelsenes og da særlig mange læreres likegyldighet. For mange av elevene som mobbes, vil naturlig nok vise dette med kroppspråk, være mer triste, gråte mer og være mer stille og innadvendte. Da skal det ikke mye empati til for å forstå at mobbing kanskje kan være en mulig grunn. Da må denne eleven tas til side for samtale.

I skolen er mobbing et kjempeproblem. Tror virkelig politikere at mobbing ikke er en viktig årsak til at mange faller ut av videregående skole? Blant annet derfor må mobbing tas grundig tak i!

Mobbing blant barn meldes skolen først. Stoppes det ikke da, har man flere muligheter. Kontakt andre foreldre  i klassen, spør hva de vil gjøre. Med fritt skolevalg, kan foreldrene flytte barna til annen skole hvis det ikke helper. Blir det mange nok foreldre, som gjør det samme, er der plutselig ikke nok elever til å opprettholde en klasse. Alternativet for skolen da er å utvise mobberen og hans medhjelpere.

Elever som mobber, har sannsynligvis psykopatiske trekk. Mobberen er «sjef», og har ofte minst en medhelper som utfører ugjerningene. Medhjelpere er en slags skjold for mobberen. Oppdages mobbingen, blir medhelperne tatt først. Mobberen skjuler seg bak sitt skjold og løgner. Mønsteret mobber og skjold er også vanlig blant voksne der mobbing foregår. Og blant voksne skjuler mobberen seg også ved hjelp av taushetsplikt.

Det skolen må gjøre, er å skille mobber og skjold, og dessuten sørge for så mye åpenhet at all mobbing blir avslørt.  Da er det lettere å sørge for riktige konsekvenser. Ta fra mobberen skjold og mulighet til å unngå åpenhet, så begrenses mobbingen betydelig.

Uansett kan foreldre ta ut sitt eget barn fra skolen med henvisning til mobbing. Dessuten kan de anmelde dette og kreve erstatning gjennom rettsak. Å flytte en elev til annen skole, kan fort bli dyrt. Det er en mager trøst å bruke en slik utvei. Belastningen med å bytte skole burde mobberne heller ta.

Juridiske følger

Det er godt mulig at vår lovgivning som skal begrense mobbing, er for svak. Man skal ha gode beviser om rettsak skal kunne gjennomføres. Det sterkeste rettsvernet mot mobbing i skolen er sannsynligvis Opplæringslovens §9a-3 og den hjelper bare litt, for slik er den:

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.«

Man skal også huske på at den strafferettslige lavalderen i Norge er lav nok til at mange mobbere ikke kan gå fri. Og skulle de gå strafferettslig fri, kan de ikke gå fri fra erstatningssøksmål uansett alder, forutsatt at bevisene er klare nok. Er mobbingen omfattende, så skaff beviser først, og deretter kan andre foreldre varsles. For da er risikoen for bevisforspillelse mindere. Har man klare nok beviser på mobbing, så for all del: saksøk gjerne vedkommende mobber og medhjelpere om det så er for millioner. Det eneste psykopater forstår, er penger og fengsel.

Lovteksten ser ut til å fange opp bare de aller groveste tilfellene, de som lar seg bevise lett. Mobbing som ikke fører til fysiske skader, er verre å bevise og gi grunnlag for fellende dom. Kanskje trengs noen harde fellende dommer for mobbing for å få snudd denne ukulturen.

Se også
VG 09.02.2011: Jarle ble mobbet for 16 millioner
BT 29.010.2011: Lærer Bjørndals metode mot mobbing

Reklamer

Read Full Post »

Older Posts »