Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Ideologi’ Category

Sharia-lån

Sharia-lån diskuteres i mainstream fra tid til annen media og da ofte temmelig ukritisk. Tilhengerne synes det er flott med rentefrie lån og at man imøtekommer muslimers ønske. De tror sharia-lån er uten negative konsekvenser. Der tar de feil.

Risikoøkning for banken
En forskjell til ordinære lån er at banken eier objektet som lånefinansieres. Dermed overtar banken all risiko hvis en kunde ikke lenger betaler leie (les: et misligholdt lån). Da må banken finne ny leietaker eller selge finansieringsobjektet. Høyere risiko betyr at banken må ta seg mer betalt.

Renteinformasjon uteblir
En annen forskjell til ordinære lån er at banken pro forma leier ut finansieringsobjekt til låntaker inntil objektet er nedbetalt. Det er en misforståelse at låntaker ikke betaler rente fordi rentefot ikke er nevnt i avtalen med banken. Renten bakes bare inn i leieprisen. Når kunder ikke får vite hvor stor den effektive rentefoten er, mister de langt på vei muligheten til å sammenligne tilbud fra flere banker. De får heller ikke skattefradrag for renter.

Vi har lovfestet rett til å vite den effektiv rentefoten blant annet for klare å velge beste lånetilbud, unngå ågerrenter og for å beholde effektiviteten i finansnæringen. Samfunnsøkonomisk tap vil da påløpe fordi bankene ikke allokerer kapital så effektivt som før.

Ågerlån
Ågerlån er ikke lenger straffbart med den nye straffeloven. Forsvinner plikten til å opplyse om rentefot på lån, kan ågerlån lettere skjules i sharia-lån.

Effektiv kapitalallokering svekkes
I et kapitalistisk samfunn kan uttrekk av overskudd gjøres på tre måter: lønn, ulike former for andel av avkasting (f.eks. aksjeutbytte) og renter. Det er av avgjørende betydning både for samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet at alle tre formene ikke forstyrres unødvendig. Riktig risikofordeling forstyrres også ved at banker overtar mer risiko. Mange misligholdte avtaler med unødvendig stor risiko for bankene, kan gi langt høyere tap for uskyldige tredjeparter.

Maktforskyvning og forringet eiendomsrett
Om går dette langt nok, og muligheten til vanlige lån blir borte, mister næringslivet, kommuner og staten en viktig finansieringsmåte. Obligasjonslån til selskaper, kommuner og til staten blir umulig. Bankene kan faktisk bli sittende med eiendomsretten til patenter og varemerker hos firmaer med banklån. Dette betyr en maktsentralisering til bankene og mulighet for at bankene kan flytte hele firmaer ut av landet, hvis ikke et firma underordner seg et vilkårlig diktat fra banken (les: dhimmi/mafia-trusler).

Islamisering?
Først vil de politisk korrekte tvinge fram tilbud om sharialån. Deretter må man forvente at de vil presse fram forbud mot ordinære lån. Sharia-lån er enda et steg mot innføring av islamdominans i Norge.

Om opplysningsplikten på rentefot beholdes og forbudet mot ågerrente gjeninnføres i straffeloven stoppes/begrenses langt på vei sharialån. Dersom man i tillegg gir bankene forbud mot å drive eller delta i eiendomsmegling og utleie av eiendommer, bidrar det også mot framvekst av sharialån.

Read Full Post »

Older Posts »